Nieuwsbrief 1998 nr. 1/ Maart  (deel 1)

Van de redactie & Nieuws Verslag ALV Jaarverslag 1997 Evaluatie najaarsladder Deel 2 Deel 3


 

Van de redactie & Nieuws

door André Engels

Een nieuw jaar, een nieuwe redactie. Nadat John Schouten voor een absurd lange tijd hoofdredacteur ad interim is geweest, is ondertekende bereid gevonden het hoofdredacteurschap over te nemen. Bij deze nogmaals bedankt voor het werk dat je de afgelopen jaren voor de nieuwsbrief hebt verricht, John! John zal trouwens wel blijven meehelpen met het maken van de nieuwsbrief, en blijft als ‘gewoon’ redacteur zitten. Ook Pieter Cuijpers en Armin Boonstra maken deel uit van de redactie. Samen hopen we het komende jaar wat meer (liefst 5) nieuwsbrieven uit te brengen.

In dit nummer natuurlijk een verslag van de afgelopen ALV en het jaaroverzicht dat John ter gelegenheid daarvan gemaakt heeft, maar ook een aantal toernooiverslagen, en een partijbespreking door Pieter Cuijpers. Hij heeft maar meteen zijn hoofd op het hakblok gelegd door een partij van zichzelf uit te kiezen.

Ondertekende is afgelopen januari door de classificatiecommissie tot tweede dan gepromoveerd. Na John Schouten en Cheng Zhuo is daarmee voor de derde keer binnen het jaar een van onze clubgenoten gepromoveerd, alle drie keren tot tweede dan. Nu Frank van Will nog, want het wordt toch wel eens tijd dat die ook een dan- graad achter zijn naam mag zetten. Eén van de aanleidingen voor mijn promotie was mijn goede prestatie op het toernooi in Heerlen, korte tijd eerder. Een verslag van dit toernooi kun je elders in dit blad aantreffen.

Ook goede prestaties van de Eindhovenaren in Enschede op het NK clubs. Het eerste team, bestaande uit John, Cheng en ondertekende, bereikte een prima derde plaats. Nu was het toernooi wat onderbezet, zeker qua topspelers, maar we mogen toch wel stellen dat Eindhoven nationaal gezien weer een woordje mee mag spreken. Het derde team had zichzelf ‘Let's make things worse’ gedoopt. Gelukkig maakten ze die naam niet waar, ze deden het zelfs erg goed, en wisten dankzij hun hoge aantal bordpunten een prijs mee te pikken. Hoe dat zo gekomen is, en waarom je tegenover Fons voorlopig het onderwerp ‘komi’ maar niet ter tafel moet brengen, lees je in het verslag dat Annemarie over dit toernooi geschreven heeft.

Minder leuk nieuws komt er van de ALV. De donderdagavond loopt niet goed, slecht zelfs. Acht aanwezigen wordt nog slechts zelden gehaald. Omdat de zaalhuur op deze avond een groot deel van onze begroting opslokt, is dit een ongewenste situatie. 6 april zal er een ALV aan deze situatie worden gewijd, en het risico bestaat dat er dan besloten wordt de avond op te heffen. Wellicht wordt er daarna op donderdag bij iemand thuis gespeeld.

 

Verslag ALV 19 januari 1998

door Wout Moolenaar

Datum : 19 januari 1998
Plaats : café "De Barrier"

1. Opening

Om 19.30 uur opent de voorzitter (John Schouten), naar hijzelf zegt de 27-ste algemene ledenvergadering. De vergadering wordt door 16 leden geheel of gedeeltelijk bijgewoond.

2. Notulen van de A.L.V. van 13 januari 1997

De notulen van de algemene ledenvergadering van 13 januari 1997 worden door de secretaris (Wout Moolenaar) voorgelezen. Het verslag wordt goedgekeurd.

Het verslag zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden geplaatst.

3. Jaarverslag van de voorzitter

Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen. De tekst van het jaarverslag zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden geplaatst.

In het jaarverslag is er sprake van Internet web-pagina's (John heeft die informatie bijeengebracht en zeer fraai gerangschikt). In aansluiting op die berichten meldt André Engels dat hij nog web-ruimte beschikbaar heeft. Voor diegenen onder ons die denken: web, internet, pagina's, waar gaat het over? John, André of enkele andere gelukzaligen willen u er vast meer over vertellen.

Behoudens een opmerking van André Engels dat de goede resultaten van Cheng Zhuo in het Amsterdams toernooi ook een plaats verdienen in het verslag, wordt het verslag goedgekeurd.

4. Financieel verslag en verslag kascommissie

De penningmeester (Armin Boonstra) licht het financieel overzicht toe. Omdat het aantal leden is teruggelopen van ongeveer 50 naar ongeveer 40, zijn de contributieinkomsten lager dan begroot. Daar staat natuurlijk tegenover dat de afdracht aan de Nederlandse Go Bond ook lager is. Een extra inkomstenpost is de f 400,= subsidie van het gemeentelijke "Otten-fonds" ten behoeve van jeugdwerk. Aan nieuwe klokken is ongeveer f 600,= uitgegeven (er was f 1000,= begroot).

Vervolgens komt de vermogensrekening aan de orde. Het financieel overzicht en de vermogensrekening maken geen vragen los bij de aanwezige leden.

Verslag kascommissie

De kascommissie is tevreden over het werk van de penningmeester. De vragen die zij hadden zijn adequaat beantwoord. De voorzitter stelt, op grond van het verslag van de kascommissie, aan de vergadering voor de penningmeester te dechargeren, hetgeen gebeurt.

De kascommissie wordt bedankt voor de bewezen diensten.

Depot

Het jaaroverzicht van het depot wordt staande de vergadering uitgedeeld. De waarde van het depot is bepaald op basis van de prijzen van de winkel "Het Paard".

Tijdens de vergadering doet de depothouder (Jan Meijer) nog de volgende emotionele uitspraak: "Koop bij het depot".

André Engels merkt op dat veel van de waarde van het depot in ‘geld’ zit.

Volgens Jan Meijer is dit inderdaad waar, maar hij wil twee kanttekeningen plaatsen. Ten eerste is het geld al gehalveerd ten opzichte van vorig jaar, en ten tweede wil Jan voldoende geldelijke armslag hebben om met korting bij Het Paard te kunnen kopen.

Er ontspint zich daarna een wat onduidelijke discussie over ‘John-bonnen’ die worden vastgehouden door sommige mensen. Hoeveel dat er zijn weet niemand precies, maar zeker niet zoveel dat de club zich aan de rand van een faillissement bevindt.

5. Verkiezing kascommissie

Pieter Cuijers en Albert Wernsen treden statutair af. Tijdens de vergadering worden Ruud Slomp en Jan Bernards bereid gevonden om in de kascommissie zitting te nemen.

De vergadering heeft geen behoefte aan een geheime stemming en de twee leden met bijna algemene stemmen (er zijn 2 onthoudingen) gekozen.

6. Bestuursverkiezing

Er zijn geen nieuwe bestuurskandidaten aangemeld bij de secretaris en het bestuur stelt zich herkiesbaar. De vergadering heeft geen behoefte aan een geheime stemming en herkiest het bestuur met bijna algemene stemmen (10 voor, 1 onthouding).

De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:

John Schoutenvoorzitter
Wout Moolenaarsecretaris
Armin Boonstrapenningmeester
Fons Binkbestuurslid - wedstrijdleider
Jan Meijerbestuurslid - depothouder
Annemarie de Putter   bestuurslid

7. Begroting en plannen

De begroting is gebaseerd op een ledental van 40 personen. Het bestuur stelt voor de contributie voor 1998 te handhaven op het niveau van 1997. Dit betekent dat de contributie blijft: f 87,50 (f 43,75 voor jeugdleden).

Plannen

Bij de plannen van het bestuur behoren natuurlijk de ‘vaste’ onderdelen zoals: Vluggertjestoernooi, go-gong, gekkengo en de ‘open avonden’ (de eerstkomenden op 2 en 5 februari aanstaande).

Verder wil de club proberen om dit jaar, voor de liefhebbers, twee familie-go-avonden te organiseren (voor- en najaar).

Een simultaanavond tegen clubspelers, dan wel een iemand van het kaliber Guo Juan komt ter tafel. Bij een stemming onder de aanwezige leden blijkt dat 15 mensen wel simultaan tegen Guo willen spelen. (Merk op dat tussen de herverkiezing van het bestuur en deze stemming nog minstens 4 leden zijn binnengekomen)

In het weekend 28 februari-1 maart zij er weer de Nederlandse Clubkampioenschappen.

Voor liefhebbers houdt John bij hem thuis een "go-op-het-internet"-avond. Datum: 15 april 1998. Bij veel belangstelling komt er een tweede avond. Opgeven bij John!

Hierna worden de praatjes van John besproken. John bereidt die praatjes altijd voor, maar is soms teleurgesteld over de opkomst. Bij navraag blijkt dat minstens 6 leden de praatjes op prijs stellen. John meldt nogmaals de praatjes zich afspelen op de even weken (week 2, 4, 6, 8, enz.).

Donderdagavond

Zoals wellicht bekend heeft de donderdagavond een slechte bezetting. Het plan is om tot 2 april te turven hoeveel mensen er op de donderdagavond komen. Voorstel van het bestuur: de donderdagavond blijft als er in 80% van de avonden minstens 8 personen komen. Als dit aantal niet gehaald wordt, wordt aan de leden voorgesteld om de donderdagavond op te heffen.

Stemming: 12 voor, 0 tegen, 4 onthoudingen.

Op 6 april 20.00 uur zal er een extra ALV zijn om de donderdagavond te bespreken. John denkt dat 5 à 10 minuten wel voldoende zal zijn; Fons mompelt: "veel langer."

André wil wel eens weten waarom wel op maandag en niet op donderdag wordt gegood. Voor enkele mensen geldt dat er op donderdag niet zoveel mensen komen, dus komen zij niet…

Ties vraagt zich af waarom er niet zoveel jeugdige leden zijn. Hier doelde Ties op mensen tussen de 18 en 35.

Omdat hier veel mensen door elkaar gingen praten was het ondoenlijk de antwoorden goed te traceren (van een pandemonium was echter geen sprake). Samenvattend kan gezegd worden: Bij veel clubs, zeker de denksporten, ziet men diezelfde tendens. Sommigen, ik denk studenten, roepen studiepunten, studiedruk, Ritzen.

Albert Wernsen, die op zijn school een go-clubje leidt, meldt nog, dat slechts door te investeren in chips en cola hij enkele kinderen naar zijn clubje kan lokken. Het computerclubje is meer in trek.

Rookbeleid

John herinnert de rokers eraan dat de regel is dat er voor 22.30 niet gerookt wordt. Wil je voor die tijd roken dan zet je even de klok stil. Aangenomen wordt dat de rokers de regel zullen eerbiedigen.

Barbecue

De laatste jaren is barbecue wat op de achtergrond geraakt. Traditioneel was deze op de avond na het openluchttoernooi.Dit jaar zal worden geprobeerd er weer een te organiseren. Het bestuur zoekt iemand met een grote tuin en kijkt onwillekeurig naar Jan Bernards. Er gaan ook stemmen op om het prehistorisch dorp af te huren.

8. W.v.t.t.k.

Nieuwsbrief

André is bereid gevonden de nieuwe hoofdredacteur te worden en dat nieuws wordt enthousiast ontvangen op de vergadering. André bedankt John voor de lange tijd die hij als ad interim hoofdredacteur de nieuwsbrief heeft verzorgd.

De redactie zal bestaan uit:

André Engels (hoofdredacteur), Pieter Cuijers, Jan Meijer, Armin Boonstra, John Schouten.

Jan Bernards vraagt of de nieuwsbrief regelmatiger aan de leden kan worden gestuurd om deze op de hoogte te houden van de gang van zaken. Liever zo nu en dan een A4-tje dan wachten op een dubbeldik nummer.

Clubuitwisseling

Het bestuur streeft ernaar om regelmatig een clubuitwisseling te hebben met de omliggende clubs. Volgens André wil Venlo ons graag ontvangen.

9. Rondvraag

Fons: Wie wil er nog BGT-shirts kopen? Er komen geen spontane belangstellenden.

10. Sluiting

Om 20.55 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt de aanwezigen een rondje aan.

 

Jaarverslag 1997

door John Schouten

Het maken van een jaarverslag is een mooi moment om eens rustig terug te kijken op het reilen en zeilen van de vereniging, in de afgelopen 12 maanden. Wat is ons bevallen, wat zou wellicht beter kunnen en welke successen hebben wij behaald. Hoe kunnen wij belangstellenden helpen sterker te worden? Het bestuur stelt zich die vraag natuurlijk regelmatig af. Alles begint en eindigt bij de leden. Daarom zijn wij blij Ben van de Moosdijk na een langdurige ziekte, weer zeer regelmatig te zien. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere leden die het afgelopen jaar ziek zijn geweest. Soms wisten wij dat niet eens. Dus als je ziek ben laat het ons dan weten!

Het aantal leden is min of meer gelijk gebleven (eerder min dan meer). Dit geldt ook voor het bezoek aan de clubavonden. Het aantal bezoekers op de donderdag schommelt al jaren om een kritisch punt. Hierover maken wij ons grote zorgen. In het agendapunt "plannen" komen we hierop terug.

Toernooibezoek

Traditioneel begint het jaar altijd met het Heerlens Go Toernooi. Het is altijd een leuk en gezellig toernooi met gratis overheerlijke wafels. Overnachten doen we al jaren bij de familie van Es. Echte potten breken konden de Eindhovenaren niet, hoewel Frank van Will een dan-resultaat haalde.

Met 8 leden zijn we dit jaar naar de Nederlandse clubkampioenschappen in Enschede geweest, drie minder dan vorig jaar. Voor aanvang van dit toernooi kreeg John te horen dat hij tot tweede dan was gepromoveerd en mocht dit gelijk laten blijken. Eindhoven 1 met André, Frank en John eindigden op een verdienstelijke 5e plaats, voor teams met een veel hogere rating. Na het vertrek van onze topspelers zal het nog wel jaren duren voordat we voor de eerste plaats kunnen strijden. Het Doozo-team met Wout, Martin en iemand uit Arnhem scoorde 4 uit 5 en behaalde een mooie prijs.

Ons eigen Brabants Go Toernooi was met 61 deelnemers goed bezet. De winnares was voorspelbaar nl. Guo Juan. André haalde hier met 4 uit 5 een uitstekend resultaat. Over het hele jaar gezien hebben de Eindhovenaren mooie prestaties geleverd. André, Cheng, Wing Jim Yick, Frank, Fons en John behaalden een of meerdere prijzen. Ook de familie Hollman sleepte verschillende prijzen in de wacht.

Kort overzicht toernooien in chronologische volorde.

NK-Clubs Doozo 4/5 met Wout en Martin; Eindhoven I vijfde plaats.
Satori voorgift toernooi Cheng Zhuo tweede achter Frank Janssen
Amsterdams Toernooi Cheng haalde hier een tweede-dan resultaat
Vluggertjes toernooi Gewonnen door John voor de winnaar van vorig jaar Martin Finke.
Ing Jeugdtoernooi Gedeeld eerste Tommy en Wing Jim, 3: Kirsten, 5: Marijke Moolenaar
Openluchttoernooi In een tropische storm gewonnen door John voor René van Breugel die na lange tijd weer kwam spelen.
Districtstoernooi
Het lijkt erop of dit HET toernooi is van Armin. Evenals vorig jaar speelde hij ijzersterk maar eindigde nu wel op de eerste plaats voor Frank, John en André.
Gekken-Go Fons Bink won dit gekke, dwazen, enigszins op Go gelijkend toernooi
Voorjaarsladder ????
Obayashi jeugdtoernooi

De familie Hollmann domineerde dit jeugdtoernooi, zie hier:
1: Tommy, 2: Line, 3: Sanne, 5: Kirsten
BGoT Guo Juan won overtuigend met 5/5; Prima prestaties o.a. van André, Tommy en René met 4 uit 5.
Ambassade toernooi


Dit invitatietoernooi in Amstelveen tussen de Japanse ambassade en Nederland is een totaal succes geworden voor Eindhoven, nl.
Groep 1: 1: André, 2: Frank
Groep 2: 1: Fons
Go-gong Winnaar André, voor René en Wing Jim.
Najaarsladder Snelste stijger is Ben van 't Land en André heeft het beste percentage gescoord.


Ik wil alle winnaars graag nogmaals feliciteren en sterkte wensen bij het verdedigen van hun titel dit jaar!

Het Nederlands jeugdkampioenschap werd afgelopen jaar wederom door Eindhoven georganiseerd. Dit jaar was de winnaar Merlijn Kuin.

Nieuwsbrief

Door verschillende oorzaken is de nieuwsbrief minder vaak verschenen dan de bedoeling was. Edoch wel is ons eigen WEB ontwikkeld (wat ook erg veel werk is…). Voor belangstellenden is na afloop een demonstratie. Zodra de gereserveerde ruimte op de publieke server (Digitale Stad Eindhoven) groot genoeg is, kunnen wij het WEB publiceren.

Komend jaar streven we ernaar om 4 nieuwsbrieven uit te geven onder de bezielende leiding van André Engels als hoofdredacteur. Ik wil graag Annemarie, Marijke, Fons, Pieter, Jan, Wout, André en Ger Hanssen danken voor hun bijdrage aan de nieuwsbrief.

Promoties

Het afgelopen jaar is onze club weer sterker geworden. Naast John (zoals al eerder genoemd) is ook Cheng Zhuo tot 2e Dan gepromoveerd. Gezien de uitstekende resultaten van André en Frank, is te verwachten dan zij in 1998 ook gepromoveerd zullen worden (Frank, even doorbijten, dit jaar moet het toch gaan lukken).

Open avonden en cursus

Zolang als ik mij kan heugen is er nog nooit zoveel aandacht geweest voor onze vereniging als dit jaar. Verschillende interviews zijn afgenomen voor de (regionale) radio en publicaties in diverse bladen met als hoogtepunt een interview met Wout in het Zondagsnieuws met een grote foto waarop Teun diep peinzend te zien is. Helaas is belangstelling tegengevallen. Wij moeten het schijnbaar toch meer hebben van 'de olievlekwerking' van onze leden. Ondanks de magere resultaten gaan wij onverminderd door met promotie en cursussen.

Overige activiteiten

Bij de Grote Club Actie waren Hugo (inderdaad hij weer) en Wing Jim de grote verkopers. Jongens hartstikke bedankt voor jullie inzet Tegen het einde van het jaar moeten alle financiële cijfertjes en depotvoorraden weer kloppen. Dit is altijd weer een hoop werk, ook voor de kascommissie die alles moeten checken. Vooruitlopend op hun bevindingen (hun verslag komt pas in het volgende agendapunt) wil ik hen alvast hartelijk bedanken.

Afsluitend

Ik wil graag iedereen die de club op de een of andere manier heeft geholpen hartelijk bedanken. Ook de mensen die ik wel-licht vergeten ben te noemen. Daarnaast wil ik natuurlijk mijn mede bestuursleden hartelijk danken voor hun enorme inzet en prettige samenwerking.

 

Evaluatie najaarsladder 1997

door Fons Bink

Stand ladder goclub Eindhoven 31 december 1997:

rank   id name        class    pnts  games  %

 0( -1): 2.Cheng Zhuo     16.0( -0.5) 14 from 28 50
 1( +1): 1.John Schouten    16.2( -0.2) 12 from 25 48
 2( -1): 4.André Engels    16.4( -1.1) 16 from 23 70
 3( +1): 3.Frank van Will   16.7( -0.1) 8 from 18 44
 4( +0): 5.Armin Boonstra   21.0( -0.2) 4 from 7 57
 5( +0): 6.Teun van Heesch   22.4( -0.2) 6 from 13 46
 6( +0): 7.Wout Moolenaar   23.4( -0.7) 7 from 11 64
 7( -1): 9.Fons Bink      23.8( -0.7) 8 from 15 53
 8( -1): 33.Jan Bernards    24.0( -0.6) 3 from 3 100
 9( +1): 8.Ties te Velde    24.1( -0.4) 8 from 16 50
10(-19): 30.Gastspeler     24.3(-25.7) 0 from 7  0
11( +1): 10.Jan Meijer     24.6( -0.3) 8½ from 18 47
12( +1): 11.Henk Draaisma    24.9( -0.1) 1 from 2 50
13( +1): 12.Ton van Heugten   25.3( +0.0) 0 from 0 --
14( +1): 13.Theo Beelen     25.7( -0.3) 2 from 3 67
15( -1): 16.Hugo Klerks     25.8( -1.0) 8½ from 15 53
16( +1): 15.Pieter Cuijpers   26.0( -0.7) 4 from 6 67
17( +3): 14.Jos Tijbosch    26.9( +0.4) 4 from 11 36
18( -2): 32.René van Breugel  27.3( -1.9) 6 from 6 100
19( +2): 17.Edwie Christiaens  27.5( -0.4) 2 from 3 67
20( +2): 18.Martien Beijk    27.9( -0.9) 7 from 13 54
21( -1): 21.Annemarie de Putter 31.3( +0.6) 4 from 12 33
22( +2): 19.Ben vd Moosdijk   31.6( +1.3) 3 from 12 25
23( +2): 20.Robbert Mahler   31.7( +1.0) 7 from 20 35
24( +1): 22.Wing Jim Yick    32.2( -2.2) 8 from 14 57
25( +1): 23.Albert Wernsen   33.6( -1.3) 6 from 11 55
26( +1): 24.Ruud Slomp     36.7( -0.7) 6 from 13 46
27( -1): 27.Eric Bosch     36.8( -4.8) 7 from 12 58
28( +2): 25.Shui Yeong Yuen   36.9( -1.0) 6½ from 15 43
29( +2): 26.Wilfried Liebregt  38.0( +0.0) 0 from 0 --
30( +0): 29.Ben van 't Land   43.9( -5.9) 8½ from 17 50
31( +2): 28.Martin Smits    44.6( +0.0) 0 from 0 --
32( +0): 31.Wing Lam Yick    54.9( +1.9) 0 from 1  0

Total games: 185
White wins : 95
Black wins : 88
Jigos   :  2
Het aantal partijen in de najaarsladder van 1997 was 185, dat is 10 minder dan in de najaarladder van 1996 en 20 minder dan in die van 1995. Ik zou iedereen willen vragen veel partijen voor de ladder te spelen. Ook extra partijen. Ik kan dat gemakkelijk verwerken met de computer. Op die manier blijft je speelniveau op peil. Degene die deze ladder de meeste partijen speelt, maar tenminste 40, krijgt ook een prijs.

De resultaten van de najaarsladder '97 zijn als volgt:

stijgings top-vijf (in klassen) percentage top-vijf (percentage)
Ben van 't Land  5,9 André Engels  70%
Eric Bosch  4,8 Wout Moolenaar  64%
Wing Jim Yick  2,2 Eric Bosch  58%
René van Breugel  1,9 Wing Jim Yick  57%
Albert Wernsen  1,3 Hugo Klerks  57%

Er is dit keer een inflatiecorrectie van 1,0 klasse. Zo kloppen de sterktes van onze beste spelers weer met die van anderen in ons land. Voor de duidelijkheid: Je kyu- graad kun je uitrekenen door je klasse met 19 te verminderen en te delen door twee. Daarna afronden (naar boven). Dus bijvoorbeeld klasse 34 en 35 is 8ste kyu.

De prijzen (bonnen, die in te wisselen zijn bij Jan Meijer) gaan naar Ben van 't Land en André Engels. Zij hebben uitstekende resultaten gehaald uit minimaal tien partijen.

Op 4 januari 1998 is de nieuwe ladder van start gegaan. Op sommige dagen is er geen club, namelijk op 30 april (meivakantie) en 21 mei (Hemelvaart). De speelavonden in de grote vakantie worden nog bekend gemaakt. Allemaal veel succes in onze nieuwe laddercompetitie.

 

Deel 2